THIAZIFAR kể từ lô 0010519 sẽ thay đổi Số Đăng ký. (SĐK cũ: VD-16874-12; SĐK mới: VD-31647-19 theo QĐ số: 108/QĐ-QLĐ ngày 27/02/2019)

Wdnesday, 10/07/2019, 09:49 GMT+7

THIAZIFAR_1
Comments