Tiếng Việt

Thông báo mặt hàng NATRI CLORID 0,9% (chai 500ml) kể từ lô 0661123 có thêm tai trên màng seal