Công ty xin thông báo kể từ ngày 16/6/2022 sẽ điều chỉnh giá các mặt hàng: CEMOFAR 500, COLDFED(lọ 500 viên)