DIUREFAR kể từ lô 0010322 sẽ thay đổi mẫu toa và hộp đơn vị (hình đính kèm) Đơn giá bán buôn không thay đổi

friday, 22/04/2022, 11:14 GMT+7

TB_YBB_Diurefar_001

TB_YBB_Diurefar_002

TB_YBB_Diurefar_003

TB_YBB_Diurefar_004

TB_YBB_Diurefar_005

TB_YBB_Diurefar_006