LORAFAR kể từ lô 0011019 sẽ thay đổi số đăng ký và mẫu bao bì (bỏ màng co bloc) (SDK cũ: VD-16527-12; SDK mới: VD-31643-19 theo QD số: 108/QD-QLD ngày 27/02/2019)