SIBEMAG kể từ lô 0010919 sẽ thay đổi Số Đăng ký, mẫu toa theo TT01/2019, và bao bì mẫu nhãn (bỏ màng co bloc). (SĐK cũ: VD-13368-10; SĐK mới: VD-31646-19 theo QĐ Số: 108/QĐ-QLD ngày 27/02/2019)