Thông báo các mặt hàng: COLDFED (lọ 80 viên) kể từ lô 0170522 sẽ bỏ in Số đăng ký trên nhãn decal và thay đổi giá bán buôn. COLDFED (VB/10 viên) sẽ thay đổi giá bán buôn