Thông báo kể từ ngày 01/07/2021 sẽ điều chỉnh giá các mặt hàng BAR (H/60), BAR (H/160)