Thông báo mặt hàng CLORPROMAZIN kể từ lô 0011021 sẽ thay đổi số đăng ký. (SĐK cũ: VD-13364-10; SĐK mới: VD-31641-19 theo QĐ số: 108/QĐ-QLD ngày 27/02/2019)

Thursday, 18/11/2021, 13:24 GMT+7

TB_Clorpromazin_SYK_mYi_001