FOLICFER kể từ lô 0011019 sẽ thay đổi mẫu mã bao bì (bỏ màng co bloc) va toa thco TT0l/18 (hình ảnh đính kèm)