Tiếng Việt

NATRI CLORID 0,9% (nhỏ mũi) kể từ lô 0421220 sẽ thay đổi toa theo thông tư 32 (mẫu đính kèm) đơn giá bán buôn không thay đổi